Boekingen

Boekingsverzekering

Een unieke en doorlopende verzekering die het mogelijk maakt om jezelf te verzekeren tegen het wegvallen van inkomsten door het niet kunnen voldoen aan contractuele verplichtingen. Dekking bij annulering door plotselinge ziekte (incl. stemproblemen) of ongeval van verzekerde, inclusief dekking voor annulering op de dag van overlijden en begrafenis/crematie van een familielid (1e en 2e graad).
Tevens is er een dekking indien een compagnon (van verzekerde) verhinderd is als gevolg van een gedekte gebeurtenis (ook al heeft deze compagnon zich niet zelf verzekerd).

Verzekerde som € 25.000,00 per artiest/acteur per jaar.

Voor de geldende algemene polisvoorwaarden verwijzen wij naar de laatste versie zoals die gehanteerd wordt door de Nationale Nederlanden. Voorbeeld algemene polisvoorwaarden zie 675-06-Polismantel-Evenementenverzekering

Maximale uitkeringstermijn 3 maanden per gebeurtenis.

Eigen risico

1 voorstelling / optreden per gebeurtenis dat als 1e na het schadegeval plaatsvindt.

Premie Boekingsverzekering

Premie per artiest/acteur € 338,80 per jaar
Opgebouwd uit kale premie € 250,-
+ 21 % assurantie belasting € 52,50
+ administratiekosten Performers Platform € 36,30 (incl. btw)

Uitkering op sommenbasis 100% van de boekingskosten.

Uitsluitingen

– gebruik van of de verslaving aan bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen.
– overige uitsluitingen polismantel 675-06.

Overige bepalingen

Gezondheid
Ten aanzien van verzekerde personen (verzekerde, zijn/haar familieleden en compagnon) is de verzekering van kracht onder de voorwaarde dat de personen bij het aangaan van de verzekering, naar beste weten van verzekeringnemer, in goede gezondheid verkeerden. Annulering die het gevolg is van reeds bestaande kwalen, aandoeningen, ziekten of gebreken van personen, waarvan verzekerde bij het aangaan van de verzekering kennis had, is niet verzekerd.

Handelwijze bij schade
Bij annulering moet verzekerde zo spoedig contact opnemen met de verzekeringsadviseur. De arbeidsongeschikt moet worden vastgesteld door een arts. Verzekerde dient bij de schademelding een verklaring van de arts te overleggen. Bij arbeidsongeschikt die langer duurt dan 14 dagen is verzekerde verplicht zijn medewerking te verlenen aan een medische keuring.